Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving.
Passende zorg en ondersteuning voor al onze inwoners!
Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk.
In stand houden van goed armoedebeleid.
Klik hier voor het complete programma van de DGG


Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving.
Sinds 2015 heeft de gemeente een aantal taken van het Rijk overgenomen. Deze taken vallen onder het zogenaamde “Sociaal Domein”. Het gaat grofweg om drie belangrijke taken: de Jeugdwet, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Participatiewet.
Het gaat echter niet alleen om deze drie wetten. Ook aangrenzende taken horen onder het sociaal domein. Denk daarbij onder andere aan onderwijs, kinderopvang, verenigingsleven, inburgering, cultuur, bibliotheekwerk etc.

Belangrijke doelstelling van de wetgeving en taakvelden rondom het sociaal domein is dat iedere inwoner mee kan doen in de maatschappij. Of het nu gaat om inkomen, zelfstandigheid of zorg. De overheid dient te zorgen voor, samen met andere partners en de inwoners zelf, fatsoenlijke basisvoorzieningen zodat niemand buiten de boot valt.

Deze taken zijn erg belangrijk, veelomvattend en kostbaar. Jaarlijks gaat het, alleen al bij de drie wetten, om meer dan 20 miljoen euro voor onze gemeente. Dat is ongeveer 20% van het totale budget van de gemeente.
De veranderingen in het sociaal domein zijn groot. Taken zijn van het Rijk naar gemeenten gegaan. De verhouding tussen inwoners en overheid is veranderd. Nieuwe maatschappelijke initiatieven dienen zich aan, evenals nieuwe samenwerkingsvormen. Er zijn financiële tekorten omdat de landelijke overheid wel de taken heeft overgeheveld maar niet het totale budget.

De DGG wil dat alle inwoners van Geldrop-Mierlo gelijke kansen hebben om mee te doen. Daarbij wordt de eigen identiteit en mogelijke beperkingen van inwoners in acht genomen.
Alle inwoners moeten volwaardig mee kunnen doen en krijgen daarbij waar nodig ondersteuning. De participatie van personen wordt bevorderd en de zelfredzaamheid ondersteund. Wanneer mensen dreigen hun zelfredzaamheid te verliezen worden ze ondersteund om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.

De DGG wil de sociale samenhang bevorderen waardoor inwoners graag in Geldrop-Mierlo wonen. Mensen letten op elkaar, helpen elkaar en voelen zich veilig bij elkaar. Om de sociale samenhang te bevorderen, is de DGG voorstander van het ondersteunen van onze inwoners en is de DGG voor het bieden van passende zorg waar nodig.

De DGG ziet gezondheid niet als afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

De jeugd moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en veilig opgroeien. Deze groep verdient extra aandacht. De DGG wil dit bevorderen door preventief jeugdigen en hun ouders voor te lichten en te ondersteunen in specifieke situaties. Daarnaast willen we jeugdigen voldoende voorzieningen bieden zoals onderwijs en sport en bevorderen we hun deelname hieraan. De DGG wil dat jeugdigen, die zich niet optimaal kunnen ontwikkelen of in onveilige situaties terecht zijn gekomen, worden begeleid tot ze zelfredzaam zijn.

DGG is voor duurzame werkgelegenheid voor onze inwoners.
DGG is voor het zelfstandig kunnen functioneren van onze inwoners.


Peter looijmans
Wethouder van de DGG

"DGG is voor het volwaardig mee kunnen doen voor alle inwoners van onze gemeente. Wanneer iemand hierbij ondersteuning nodig heeft, zal de gemeente hierin voorzien en ondersteuning bieden binnen een afzienbare tijd."
Werk en inkomen.

De DGG is een voorstander van het ruimhartig uitvoeren van de participatiewet en van de uitgebreide regelingen voor bijzondere bijstand. De DGG is ervan overtuigd dat de meeste mensen die in de bijstand zitten van goede wil zijn. Daarom is de DGG voorstander van inkrimping van bureaucratische regels die belemmerend kunnen werken op de re-integratie. De DGG streeft naar maximaal benutten van de re-integratiegelden. Zo dienen de gemeente en Senzer oog te hebben voor re-integratie op maatschappelijk terrein binnen de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn beheerder van een wijkgebouw of speeltuin en het dorpsleerbedrijf in samenwerking met Het Goed en Cure.
De DGG is van mening dat in de zoektocht naar arbeidsvoorzieningen voor werkzoekenden de focus te weinig ligt op het lokale belang. Senzer richt zich nog te veel op Helmond en omliggende dorpen. De DGG is van mening dat Senzer meer aandacht dient te besteden aan de werkzoekenden in Geldrop-Mierlo die meer gericht zijn op Eindhoven en omliggende gemeenten, waarbij werk in de eigen gemeente niet vergeten mag worden. Gelukkig zijn er de laatste jaren al meer initiatieven ontplooit maar dit is voor de DGG nog niet genoeg.

DGG is voor zo weinig mogelijk bureaucratische regelgevingen voor de individuele werkzoekende.
DGG is voor meer aandacht voor de lokale maatschappelijke mogelijkheden voor werkzoekenden in Geldrop-Mierlo.


Zorg binnen onze gemeente.
In onze gemeente hebben we een breed pakket aan zorgaanbod. Wij constateren ook dat er een goede samenwerking is tussen zorgaanbieders. Ook de gemeente heeft een rol in dit zorgnetwerk. Aansluiting vinden en houden met de overige zorgaanbieders in onze gemeente is absoluut noodzakelijk. Mensen moeten met een zorgvraag niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente een belangrijke rol vervult in het zorgnetwerk. DGG ziet graag dat er één loket komt waar mensen met een zorgvraag terecht kunnen. Deze plek moet laagdrempelig zijn en makkelijk bereikbaar. Alle zorgaanbieders moeten gemakkelijk naar elkaar kunnen doorverwijzen zodat de inwoner snel geholpen kan worden.

Als er een zorgvraag is dan wil DGG de juiste zorg in de nabijheid organiseren. Niet onnodig veel reisbewegingen maar voorzieningen in de buurt. Aanbieders of nieuwe initiatieven van bijvoorbeeld dagbesteding binnen onze gemeente moeten een kans krijgen, zodat er snel geholpen kan worden bij aanvraagprocedures en dergelijke.
Speerpunt voor wat de DGG betreft is het voorkomen van zorgvragen. Projecten en initiatieven op dat terrein kunnen op steun van de DGG rekenen.

Covid heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we zijn van zorgaanbieders. Eens te meer is gebleken dat de goede onderlinge contacten tussen gemeente en zorgaanbieders in onze gemeente ertoe geleid hebben dat er snel oplossingen zijn gevonden om elkaar te helpen. Dit moeten we vooral zo houden en voor de toekomst de banden versterken, omdat we elkaar hard nodig hebben, zeker in crisistijden. DGG pleit er daarom voor dat de gemeente structureel in overleg blijft met zorgaanbieders en met een positieve grondhouding onze zorgaanbieders ondersteunt.

DGG is voor passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners
DGG is voor inwoners en ondernemers die zich inzetten in hun de buurt en elkaar helpen
DGG is voor een goede mentale gezondheid van onze inwoners
DGG is voor een gezonde leefstijl van onze inwoners
DGG is voor het zich optimaal kunnen ontwikkelen van Jeugdigen


Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk
Om te voorkomen dat inwoners, die afhankelijk zijn van een uitkering, niet in staat zijn om deel te nemen aan sport of cultuur, moeten zij er door de gemeente actief op gewezen worden dat zij recht hebben op bijzondere bijstand, waarbij de kosten voor lidmaatschap volledig voor rekening van de gemeente worden genomen. Wij denken dat het actief deelnemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid kan bevorderen.


Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving
De DGG is voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen. Er moet daarom meer geïnvesteerd worden in collectieve voorzieningen, die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen functioneren, waardoor er minder zorg nodig is. Daarnaast moeten er meer voorzieningen komen om de mantelzorg te ondersteunen. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten gewaardeerd, ondersteund en begeleid worden. Gewaakt moet worden voor overbelasting. Er mag geen verplichtend karakter zijn.
Wijkgericht werken moet bij zorg en welzijn de norm worden. Er moet gewerkt worden vanuit de wijk. Wijken moeten hiervoor gefaciliteerd worden. De gemeentelijke organisatie moet niet leiden, maar begeleiden en regisseren.
Jeugdzorg
In de ogen van de DGG moet de focus bij de jeugdzorg liggen op talenten en competenties van jeugd, ouders en hun sociale netwerk. De zorg moet aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van ouders, jeugdigen en hun sociale netwerk. Bij de inrichting van zorg voor jeugd moet het maatschappelijk middenveld, de algemene en collectieve voorzieningen voor de jeugd versterkt en uitgebouwd worden.
De jeugd moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en veilig opgroeien. Deze groep verdient extra aandacht. De DGG wil dit bevorderen door preventief jeugdigen en hun ouders voor te lichten en te ondersteunen in specifieke situaties. Daarnaast willen we jeugdigen voldoende voorzieningen bieden zoals onderwijs en sport en bevorderen we hun deelname hieraan. De DGG wil dat jeugdigen, die zich niet optimaal kunnen ontwikkelen of in onveilige situaties terecht zijn gekomen worden begeleid tot ze zelfredzaam zijn.

Armoedebeleid
De DGG is voor het behoud van het sociale gezicht van onze gemeente. Dit geldt zeker ook voor de aanpak van de armoedebestrijding. Het huidige voorzieningenniveau blijft ook in de komende jaren het uitgangspunt. Het voorkomen van armoede heeft prioriteit. Door het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen kan grotere ellende voorkomen worden. De gemeente en haar partners dienen laagdrempelig bereikbaar te zijn om mensen met raad en daad bij te staan.

De DGG wil actief inzetten op een betere samenwerking tussen de verschillende partners op het gebied van armoedebestrijding en hen nadrukkelijk uitnodigen samen én met de gemeente het armoedevraagstuk aan te pakken. Op die manier vergroten we de samenhang en worden de gezamenlijke inspanningen effectiever.
Bij de armoedebestrijding zal prioriteit gegeven moeten worden aan kinderen. Zij zijn van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. Zij moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en niet buitengesloten worden als gevolg van hun situatie.

DGG is voor goed en ruimhartig armoedebeleid met prioriteit aan kinderen.