Duurzame, goede en vooral betaalbare woningen voor alle inwoners.
Inbreidingsplannen die passen en aansluiten bij de wensen van belanghebbenden.
De Omgevingswet: van nee-tenzij naar ja-mits.

Woningbouwimpuls is een grote kans voor het centrum van Geldrop maar mag niet ten koste gaan van andere bouwprojecten in de gemeente en mag niet leiden tot lastenverhoging voor de inwoners..
Klik hier voor het complete programma van de DGG


Duurzame, goede en betaalbare woningen voor alle inwoners.
De DGG wil voor alle inwoners van onze gemeente een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Veel inwoners ervaren het huidige omgevingsrecht (met meer dan twintig wetten en honderden regelingen) als te complex en versnipperd. Het is vaak niet duidelijk wat per gebied wel en niet mogelijk is. Dit moet met de invoering van de nieuwe omgevingswet in onze gemeente verbeterd worden.

DGG wil een kwalitatief woningbouwprogramma gebaseerd op de woonbehoeftes van de inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen huur- of koopwoningen. Er moeten voldoende starters- en seniorenwoningen gebouwd worden. Ook voor eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens is voldoende aanbod noodzakelijk. Nu onze gemeente een subsidie heeft gekregen in het kader van de woningbouwimpuls, zijn deze uitgangspunten gemakkelijker te realiseren, maar dat vergt wel, dat we kritisch blijven op de projecten waaraan we de subsidie besteden. Stedenbouwkundige hoogstandjes moeten de bouw van duurzame goede en betaalbare woningen voor alle groepen in de bevolking niet in de weg staan.
De DGG maakt zich zorgen over de huisvesting voor een- en tweepersoonshuishoudens die in de plannen is opgenomen. In de verdere uitwerking van de plannen zullen wij streven naar huisvesting voor een- en tweepersoonshuishoudens en voor jongeren.
Tevens dient er bij de toekomstige in- en uitbreidingsplannen meer rekening gehouden te worden met ouderenhuisvesting en voorzieningen voor spelen, winkelen, cultuur en maatschappij en groen.

DGG is voor een goede balans zijn tussen huur- of koopwoningen.
DGG is voor duurzame, goede en betaalbare woningen voor alle groepen in de bevolking.


Frits van den Eijnden
Burgercommissielid van de DGG

"DGG is voor het bebouwen van inbreidingslocaties, waarbij de omgeving gerespecteerd moet worden.
De DGG is voor het bouwen van starterswoningen en seniorenwoningen die ook in de toekomst voor die doelgroep beschikbaar blijven."

Woningvoorraad

Door de samenstelling van de woningvoorraad in Geldrop-Mierlo, met name in de kern Geldrop, en door het feit dat de gemeente geen invloed meer heeft op de toewijzing van woningen, worden in toenemende mate goedkope sociale huurwoningen in Geldrop door de woningbouwcorporaties toegewezen aan mensen van buiten onze gemeente. Het lijkt er hierbij op, dat Geldrop steeds meer de plek wordt waar woningcorporaties moeilijk plaatsbare huurders naar verwijzen. We moeten er voor waken dat Geldrop niet het vangnet wordt voor de moeilijk plaatsbare huurders uit de regio. De gemeente moet hierover afspraken maken met de woningcorporaties. Het opwaarderen van deze woningen in relatie tot de duurzaamheidseisen kan hierbij een instrument zijn.

Wat onze gemeente betreft is er niet veel ruimte meer om nieuwe woningen te bouwen. Wanneer Luchen gereed is hebben we het alleen nog de zogenaamde inbreidingslocaties over. Dit zijn lege of leegkomende plekken in onze gemeente waar we nog woningen kunnen bouwen. Gezien de verhouding tussen de sociale woningbouw en de vrije sector-bouw van de afgelopen jaren en gezien de vraag naar woningen in onze gemeente, is de DGG van mening dat in de inbreidingsgebieden de balans tussen de te bouwen sociale sector-woningen en vrijesector-woningen passend moet zijn bij de wijkopbouw in de omgeving van de te bouwen woningen. Over het algemeen betekent dit dat de balans wat meer overhelt naar midden-huur en vrijesector-woningen.


DGG is voor de bouw van voldoende starters- en seniorenwoningen.
DGG is voldoende woningaanbod voor eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens.

Inbreidingsplannen die passen en aansluiten bij de wensen van belanghebbenden
Gelet op ervaringen uit het recente verleden dient bij de uitvoering van deze inbreidingsplannen rekening te worden gehouden met bestaande activiteiten in de omgeving en met de mening van de bewoners in de omgeving van deze plannen. Proactieve inspraak zou hier van pas komen waarbij de omwonenden en belanghebbenden al bij het ontwikkelen van inbreidingsplannen betrokken worden. Juist bij deze plannen moeten we oog houden voor de wijkvoorzieningen. Zo zou er rondom het station ook ruimte moeten zijn voor winkels en horeca.
De DGG wil ook in inbreidingsplannen het collectief zelf bouwen stimuleren. Initiatieven moeten door de gemeente inhoudelijk ondersteund worden. Bij deze ondersteuning moet het accent liggen op starterswoningen voor jonge gezinnen, seniorenwoningen in woonzorgzones en jongerenhuisvesting in beide kernen.
Daarnaast wil de DGG dat regelingen, zoals het verstrekken van de gemeentelijke aanvullende starterslening, in stand gehouden wordt zolang de landelijke regelgeving dat toelaat en het voordeel oplevert voor onze inwoners.
Om het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen en voor iedereen mogelijk te maken wil de DGG dat in Geldrop-Mierlo de blijvers lening ingevoerd gaat worden. Met de blijvers lening worden woningen levensloopbestendig gemaakt. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Indien men deze investeringen niet geheel zelf kan dragen, kan een gemeentelijke blijvers lening helpen.
Hierbij moet een ruimhartig beleid gehanteerd worden als het gaat om zorg gerelateerde bouwvormen zoals kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen en woonzorgzones.

DGG is voor het rekening houden met bestaande activiteiten en de mening van de bewoners in de omgeving van inbreidingsplannen.


Positie van de inwoner bij plannen en realisatie.
Op het gebied van ruimtelijke ordening worden bestemmingsplannen voortdurend aangepast. De wet verplicht de gemeente om dit om de 10 jaar te doen. Deze aanpassingen mogen niet leiden tot teleurstelling bij de inwoner. Een goede voorlichting in combinatie met een tijdige inspraak kan dit voorkomen.
Met betrekking tot het welstandsbeleid pleiten wij voor een soepele benadering. Wij kiezen voor de manier “kijken wat er mogelijk is” en niet “kijken wat er niet mogelijk is”.

DGG is van mening dat er, ten aanzien van het gedifferentieerd bouwen binnen de bestaande regionale afspraken, de komende jaren meer aandacht moet zijn voor de bouw van woningen voor jongeren, starterswoningen en seniorenwoningen. Indien mogelijk in een moderne woonzorgzone waar alle voorzieningen op het gebied van winkelen, culturele voorzieningen, zorg, welzijn etc. binnen handbereik zijn.


DGG is voor participatie en inspraak van alle inwoners bij nieuwe bouwplannen in het centrum.

De Omgevingswet: van nee-tenzij naar ja-mits
De Omgevingswet geeft gemeenten ruimte om lokale afwegingen te maken over veel aspecten van de leefomgeving. Gemeenten kunnen zo ruimte bieden aan initiatiefnemers, maatwerk leveren en de kwaliteit van de leefomgeving bewaken. Daarom moet volgens de DGG bij de invoering van de omgevingswet in onze gemeente er een cultuuromslag plaatsvinden. Nu worden initiatieven nog vaak door de gemeente ontvangen met een afwachtende nee, tenzij-houding. Als het aan de DGG ligt verandert dit in een welwillende ja, mits-houding.
Daarom wil de DGG bij het opstellen van de omgevingsvisie voor een bepaald gebied vroegtijdig in gesprek met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Zij kunnen dan hun kennis en creativiteit inbrengen bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dat vergroot het draagvlak en de kwaliteit. Het besluitvormingsproces rond de nieuwe omgevingswet moet zo ingericht worden dat inwonersparticipatie bij planvorming wordt gestimuleerd. Daarbij is (gelijke) informatie voor initiatiefnemers en betrokkenen cruciaal. De wet- en regelgeving van alle overheden moet op één plek toegankelijk zijn, zodat inwoners en bedrijven inzicht hebben in de (on)mogelijkheden en iedereen een gelijke informatiepositie heeft.


DGG is voor optimale en vroegtijdige participatie en inspraak van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties bij het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen.