Wijkontwikkeling als basis voor een goede leefomgeving.
Veiligheid en zichtbare handhaving op kleine ergernissen in de wijken!
Klik hier voor het complete programma van de DGG


Wijkontwikkeling is geen vastgoed aangelegenheid maar vooral sociale verbondenheid en vernieuwing.
DGG vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun eigen leefomgeving. Men moet prettig en veilig kunnen leven in de eigen buurt, wijk, gemeente. Belangrijke voorzieningen moeten in de nabijheid zijn en mensen moeten kunnen meebeslissen over de inrichting van hun wijk. Hierbij moet dan niet de nadruk liggen op vastgoed-ontwikkeling maar juist op sociale verbodenheid. Het is van belang dat mensen elkaar weer leren kennen in de wijk, samen activiteiten organiseren en oog voor elkaar hebben.
Om alle wijken gezond te houden, moet er per wijk een wijkontwikkelingsplan komen waarin de positieve punten in de wijken versterkt worden en waarbij de problemen aangepakt worden. Versterking van wijkbudgetten, die in overleg met de bewoners van de wijken ingezet worden, hoort hierbij!
De gemeente is van oudsher te veel top-down bezig als het gaat om inrichting van de leefomgeving. Wij zien graag dat de gemeente meer dienstbaar wordt aan haar inwoners en stimuleert en faciliteert dat er meegedacht wordt met inwonerinitiatieven.
Er is te weinig aandacht voor voorzieningen (winkels, ontmoetingsruimte, wijkgebouw, zorgpost) in de wijken. Ook de openbare ruimte dient in samenspraak en samenwerking met de inwoners te worden ingericht. Groen en uitnodigende speel- en verblijfruimten zijn nodig in de wijken om de sociale cohesie te verhogen.
Er moet vaart gemaakt worden met wijkontwikkeling. Enerzijds door actief en zichtbaar te communiceren in de wijken. De gebiedsregisseurs dienen hierin een voortrekkersrol te hebben. Anderzijds door per wijk een plan op te stellen in nauwe samenwerking met bewoners, buurtverenigingen en andere betrokkenen. Er komt een plan met betrekking tot benodigde voorzieningen per wijk. Inwoners worden geënthousiasmeerd om mee te denken en te doen in hun eigen buurt.
.

DGG is voor versnelling van het opstellen van de wijkontwikkelingsplannen
DGG is voor de verbetering van het parkeren in de wijken door het toepassen van innovatieve parkeerconcepten.
DGG is voor een goede woningenbalans in onze gemeente
DGG is voor optimale verkeersveiligheid in alle wijken
DGG is voor meer en eerdere informatievoorziening aan de inwoners en inspraak bij bouwprojecten in de wijken.
DGG is voor een wijkaccommodatie met daarin culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten voor jong en oud in elke wijk.
DGG is voor winkels in de wijken.


Henk Dielis
Raadslid van de DGG

"DGG is voor een wijkaccommodatie met daarin culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkvereningsactiviteiten voor jong en oud in elke wijk."


Preventie en handhaving in de wijken.

De DGG is van mening dat er naast het regionale veiligheidsbeleid ook een lokaal veiligheidsbeleid moet komen met een eigen prioriteitstelling. De politie kan zich dan richten op de regionale prioriteitenlijst, terwijl de gemeentelijke handhavingsorganisatie zich dan richt op de lokale prioriteiten (de kleine ergernissen in de woonomgeving). Hiermee sturen we onze eigen handhavingsorganisatie rechtstreeks aan. Elk jaar moeten de doelen van de handhaving, op basis van het gemeentelijk veiligheidsplan, duidelijk zijn en door middel van een campagne via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend gemaakt worden aan de inwoners.

Waar een grote nadruk op moet komen te liggen, is preventie en handhaving in de wijken. Er moeten veel meer zaken in de wijken verbeterd worden. Er zijn nog te veel kleine ergernissen in de woonomgeving die sneller en beter aangepakt moeten worden. Dat kan niet alleen met handhaving. Ook preventie kan hier goed werken. Samen met de bewoners kijken hoe deze ergernissen bestreden kunnen worden. Een nieuwe preventieve aanpak van kleine ergernissen is nodig voor onze gemeente. Maar ook handhaving is nodig. Daar vragen veel inwoners om. Meer inzet en zichtbaarheid van gemeentelijke handhaving in de wijken is noodzakelijk. Het beeld dat de handhavers uitstralen, kan nog verbeterd worden. Dit handhaven moet niet alleen zijn op basis van klachten, maar handhavers moeten proactief zichtbaar zijn in de wijken.

Het budget voor de handhavingsorganisatie is verhoogd, maar dit heeft niet geleid tot meer zichtbare handhavers op straat in de wijken. De handhaving moet de wijken in, om daar zichtbaar te zijn en de ergernissen, wanneer preventie niet helpt, zichtbaar aan te pakken. De handhaving moet gemoderniseerd worden.

DGG is voor zichtbare handhaving in de wijken.
DGG is voor meer handhaving om overlast te voorkomen.
DGG is voor de BOA op de mountainbike in de wijk.
DGG is voor meer door de gemeente georganiseerde lokale handhaving
DGG is voor de aanpak van kleine ergernissen zoals hondenpoep en zwerfvuil
DGG is voor de strenge handhaving op straatvervuilers

Handhaving op straatvervuilers en hondenpoep.

Een grote ergernis in de gemeente is het te vroeg buiten zetten van afval. Het gaat daarbij om het buitenhangen van PMD zakken of het plaatsen van afval bij containers zonder het erin te doen. De gemeente moet hierop streng gaan controleren. Het duurt het nu veel te lang voordat de gemeente, wijkagent of handhaving in actie komt. Alleen toezicht helpt niet, er moeten ook stevige bekeuringen uitgedeeld worden. Bij elke incident moet het afval bekeken worden om de dader te achterhalen. Daarnaast zouden er in probleemgebieden flyers verspreidt moeten worden. Dit alles om de mensen beter bewust maken van de overlast. Er moet een mentaliteitsverandering op gang gebracht worden om te voorkomen dat mensen pmd-zakken te vroeg buiten hangen.
Binnen onze gemeente is er nog steeds overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Ook hier moet de handhaving beter. Ook buiten de gewone kantoortijden moet hier gehandhaafd worden.

De DGG waakt ervoor dat de hondenbelasting puur een doelbelasting blijft en niet hoger is dan de kosten voor het handhaven van de regels en het opruimen van de hondenpoep. Het standpunt van de DGG is nog steeds, dat de hondenbezitters zelf de hoogte van de belasting moeten kunnen bepalen door hun gedrag.

In overleg met de inwoners moet gekeken worden naar slimme oplossingen. Op verschillende plaatsen in de gemeente heeft overleg met de inwoners al geleid tot het aanleggen en verleggen van slimme uitlaatroutes die de overlast sterk verminderen. Daarnaast moet er meer gehandhaafd en bekeurd worden, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Op tijden dat de meeste mensen werken, worden de honden nauwelijks uitgelaten, dus i
s
het effect van handhaven hier klein. Buiten de reguliere werktijden, als de meeste mensen hun hond uitlaten, is er geen handhaving te zien.

De regels in onze gemeente zeggen dat je je hond alleen mag uitlaten op plaatsen waar dit staat aangegeven. Voor de overige plantsoenen geldt dat je de uitwerpselen van je hond moet opruimen.
Er zijn echter veel plantsoentjes waar helemaal geen aanduiding staat over het wel of niet uitlaten van honden, zodat het onduidelijk is of dit nu wel of niet mag. De DGG is er daarom voorstander van om op deze plaatsen extra borden te plaatsen en duidelijk te handhaven
We gaan meer vrijloopgebieden in de gemeente aanleggen. We gaan de losloop-gebieden promoten. Tevens willen we de inwoners inzicht geven in de gebieden waar het mis gaat en waar veel overlast is. Doel is om hondenbezitters bewust te maken van de overlast die zij veroorzaken door zich niet aan de afspraken te houden. We starten een campagne waarbij we de inwoners gratis hulpmiddelen geven om elkaar aan te spreken op de overlast.
Inrichting en onderhoud van de woonomgeving
Bij de inrichting van de leefomgeving (straten, wegen, pleinen, groenvoorziening, speelplekken) dient het aspect veiligheid nadrukkelijk te worden meegenomen. Het gaat dan niet alleen over veilige speeltoestellen en veilige en overzichtelijke verkeerssituaties, maar ook om de sociale veiligheid. De inrichting moet bijdragen aan het verhogen van de veiligheid van al deze aspecten.
Voor de toekomst dient er meer overleg met de betrokken inwoners te worden gevoerd, alvorens de inrichting van de straat wordt bepaald. Overdadige maatregelen moeten voorkomen worden, omdat zij geen bijdrage leveren aan de veiligheid in de straat en alleen leiden tot ergernis bij de bewoners.
Ook bij bouwprojecten dient de inspraak beter geregeld te worden. Inwoners en belanghebbenden moeten al bij de planvorming betrokken worden en niet pas op een moment dat het project al bijna rond is. In beeldbepalende delen van Geldrop moet een zwaardere toets worden ingevoerd zodat projecten strakker beoordeeld worden en er meer belanghebbenden bij betrokken worden, niet alleen de mensen die ernaast wonen.
De DGG wil meer parkeerplaatsen in oudere wijken realiseren. In veel oude wijken is er sprake van parkeeroverlast, omdat er geen ruimte voor parkeren is. De DGG wil gemeentebreed bezien hoe dit probleem op te lossen is, door slim ruimtegebruik.
Het niveau van het onderhoud van de straten en plantsoenen is de afgelopen jaren teruggebracht tot het niveau: sober. De DGG wil dit niveau weer optrekken.
Opvallend is dat het onderhoud er in sommige wijken slechter uit ziet dan in andere wijken. Onderzocht moet worden wat de oorzaak hiervan is: dit moet opgelost worden. Onderhoud van de leefomgeving moet onderdeel zijn van de wijkontwikkelingsplannen.
De DGG blijft er voorstander van om meer groen in onderhoud te geven bij inwoners. Het is van belang voor het zich thuis voelen in de wijk en leidt tot meer betrokkenheid. Ook hier moeten we een keer ophouden met te zoeken waarom dit niet kan en kijken waar dit wèl mogelijk is.

DGG is voor beter groenonderhoud.
DGG is voor onderhoud van het groen door inwoners.
DGG is voor meer en eerdere informatievoorziening aan de inwoners en inspraak bij herinrichting van straten in de wijken.
DGG is voor meer en eerdere informatievoorziening aan de inwoners en inspraak bij het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen.

Voorzieningen in de wijken verbeteren.
DGG is altijd voorstander geweest van kleine winkels en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een ontmoetingsplaats (wijkgebouw) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale cohesie. Daarnaast moet er in iedere wijk een hoog voorzieningenniveau zijn.
Zeker nu van senioren verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis of in hun eigen buurt blijven wonen, is de noodzaak er absoluut dat er winkels en voorzieningen in de wijken blijven. Enerzijds om de inwoners mobiel te houden maar ook als sociaal steunpunt. Inwoners ontmoeten elkaar in winkels en voorzieningen en zijn hierdoor in beweging. Winkels en voorzieningen vormen vaak een sociaal hart in de wijk.
Het realiseren van seniorenwoningen op verschillende plaatsen in onze gemeente brengt de verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen met zich mee. Ontwikkelingen in de centra van de dorpskernen mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de voorzieningen in de wijken. Gezien de omvang van de kern is dit
voornamelijk in Geldrop van belang. In de directe woonomgeving moeten voorzieningen, zoals winkels, wijkgebouwen en voorzieningen voor gezondheidszorg aanwezig blijven of komen. Een verarming van de wijken, doordat alle voorzieningen geconcentreerd worden in het centrum van de kernen, doet geen recht aan de behoeften van diverse groepen inwoners.
In de wijkontwikkelingsplannen moet duidelijk aandacht besteed worden aan de voorzieningen in de wijken. Er moeten maatregelen opgenomen zijn om verpaupering van de woonomgeving te voorkomen en om de fysieke voorzieningen op peil te houden. Dit betekent niet alleen dat niet alle winkels verhuisd moeten worden naar het centrum, maar dat er ook in de wijken winkels moeten blijven.

Maar het betekent ook dat andere voorzieningen, zoals het al genoemde wijkgebouw, eerstelijns zorg, maatschappelijk werk, ouderenwerk, scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, etc., in de wijken aanwezig moeten zijn.

Als de gemeente sociale voorzieningen in een wijk stimuleert en realiseert, zoals een dienstencentrum of een wijkgebouw, dan heeft dat een aantrekkingskracht. Het moet voor een ondernemer aantrekkelijk zijn om zich in een bepaalde wijk te vestigen. Een belangrijke vereiste daarvoor is dat de omgeving op orde is. Wanneer het ook een aantrekkelijke plek vindt om er een winkel te vestigen, zal een ondernemer daar eerder toe bereid zijn.

DGG wil een nieuw winkel- en supermarktenbeleid met minder overheidsbemoeienis. Winkels in de wijken worden gestimuleerd. Geen limit op supermarkten of andere winkelvoorzieningen. Gemeente voert actief beleid om vestiging in wijken te bevorderen.


Minder star beleid op verhuur en verkoop van snippergroen.
Beleid op basis van vertrouwen in plaats van strakke handhaving en wantrouwen.
Particulieren de mogelijkheid bieden om omliggende grond bij bezit te trekken dan wel te huren met minder bepalende voorwaarden om zo het wooncomfort te verhogen. Hier is veel vraag naar.
De DGG vindt dat de gemeente deze verkoopbare of verhuurbare grond in kaart moet brengen en bewoners informeren naar de mogelijkheden die er zijn. Op dit moment hebben de bewoners een informatiehaalplicht. Veel inwoners zijn daardoor niet op de hoogte van deze mogelijkheden.
De DGG wil een verlaging op de kosten voor aanschaf grond en wil meer mogelijkheden voor het gebruik van de grond zien. Tevens moet de gemeente een verkorte en vereenvoudigde methodiek van bestemmingsplanwijziging binnen dit snippergroen-beleid vaststellen en vastleggen.

DGG is voor het vereenvoudigen van de overname van kleine stukken groen nabij woningen (snippergroen)