Gemeentelijk strategisch plan verkeersveiligheid
Buurtlabel verkeersveiligheid voor alle buurten.
Geluidsoverlast A67 bestrijden.
Klik hier voor het complete programma van de DGG

Verkeersveiligheid valt niet los te zien van het ruimtelijke -en sociale domein. In het strategisch plan verkeersveiligheid voor onze gemeente willen we investeren in verkeersveiligheid door met de inwoners samen te werken, door verbetering van de weginrichting en door handhaving.
DGG wil buurten ondersteunen om als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan het Buurtlabel Veilig Verkeer te behalen. Prioriteit hebben hierbij buurten waarin een school gelegen is en buurten waarin veel verkeersincidenten gebeuren.
DGG wil de weg inrichting verbeteren door goede en duidelijke inrichting van kruispunten en straten in de wijken te realiseren. Dit vanuit het oogpunt: matigen van snelheid, om daarmee de verkeersveiligheid en het woongenot te verhogen.
Op wegen die niet volledig volgens de juiste eisen zijn ingericht, wordt niet gehandhaafd door de politie. In 30 km-gebieden handhaaft de politie niet. Dit moeten we dus op gemeentelijk niveau regelen.


DGG is voor een fijnmazig lokaal openbaar vervoer ook binnen onze gemeente.

DGG is voor aantrekkelijk en slim openbaar vervoer in onze gemeente

DGG is voor lokaal openbaar vervoer als een collectieve voorziening in het kader van de WMO.Frans Thijssen
Burgercommissielid DGG

" DGG is voor het behalen van het buurtlabel veilig verkeer door elke buurt als onderdeel van de wijkontwikkeling"

Geluidsoverlast A67 bestrijden.
De DGG blijft voorstander van het bestrijden van verkeerslawaai, veroorzaakt door verkeer op de A67. Wij nemen geen genoegen met het feit dat een onderzoek naar dit probleem is uitgevoerd, dat er vervolgens toe geleid heeft dat het onderwerp van de politieke agenda is afgevoerd, terwijl er nog steeds klachten van bewoners zijn.
De DGG pleit er voor om dit als project op te nemen in de begroting. De DGG wil dat dit vraagstuk een hogere prioriteit krijgt, zodat er bij de verbreding van de A67 regionale en provinciale middelen komen om deze overlast te bestrijden.

DGG is voor het bestrijden van verkeerslawaai, veroorzaakt door verkeer op de A67.
DGG is voor een Lokale Bereikbaarheidsagenda

Mobiliteit en bereikbaarheid.
De bereikbaarheid van èn in onze kernen draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het is een van de hoekstenen om de leefbaarheid en economische vitaliteit van Geldrop-Mierlo voor de komende jaren te garanderen.

Daarom wil de DGG een samenhangend pakket aan concrete maatregelen voor voetganger, fietser, ov-reiziger èn de automobilist in uitvoering nemen.

Mobiliteit voor iedereen
Ten aanzien van het hoofdwegennet is de DGG voor maatregelen die ertoe leiden dat de bestaande hoofdwegen beter benut kunnen worden. Zo is de DGG voorstander van de verdere verbreding van de A67 tot voorbij de afrit Geldrop om zo sluipverkeer verder te voorkomen.

Naar de mening van de DGG moet het openbaar vervoer slimmer gemaakt worden door het meer af te stemmen op de vervoersvraag door de inzet van innovatieve technologie. De DGG blijft voorstander van fijnmazig vraaggestuurd lokaal openbaar vervoer ook binnen onze gemeente.

De DGG ziet het lokaal openbaar vervoer als een collectieve voorziening in het kader van de vernieuwde wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Lokale Bereikbaarheidsagenda
De lokale bereikbaarheid kan niet los worden gezien van de Regionale Bereikbaarheidsagenda. De DGG wil structurele oplossingen voor onze gemeente. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor infrastructurele maatregelen in onze buurgemeenten. Ingrepen in de infrastructuur hebben gezien de centrale ligging van onze beide kernen directe gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in en van onze gemeente.

De DGG is voorstander van een Lokale Bereikbaarheidsagenda, waarmee een duidelijke hoofdwegenstructuur voor fiets, openbaar vervoer (OV) en auto wordt ontwikkeld, zodat deze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. In deze bereikbaarheidsagenda dienen o.a. maatregelen te worden opgenomen die de doorstroming en leefbaarheid van onze kernen bevorderen door verkeersknelpunten op te lossen, het fietsgebruik stimuleren en alternatieven voor het reguliere OV mogelijk maken. Bij dit laatste kan gedacht worden aan slimme mobiliteit zoals vraaggestuurd vervoer.
Buurtlabel Veilig Verkeer
Veilig Verkeer Nederland heeft het Buurtlabel Veilig Verkeer ontwikkeld. Het gaat hierbij onder andere om veilige snelheid in de buurt. DGG wil buurten ondersteunen om als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan dit label te behalen.

DGG is voor het behalen van het buurtlabel veilig verkeer.
DGG is voor een gemeentelijk strategisch plan verkeersveiligheid.
Gemeentelijk Strategisch plan verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid valt niet los te zien van het ruimtelijke -en sociale domein. In het strategisch plan verkeersveiligheid voor onze gemeente willen we investeren in verkeersveiligheid door met de inwoners samen te werken, door verbetering van de weginrichting en door handhaving.

DGG wil buurten ondersteunen om als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan het Buurtlabel Veilig Verkeer te behalen. Prioriteit hebben hierbij buurten waarin een school gelegen is en buurten waarin veel verkeersincidenten gebeuren.
DGG wil de weg inrichting verbeteren door goede en duidelijke inrichting van kruispunten en straten in de wijken te realiseren. Dit vanuit het oogpunt: matigen van snelheid, om daarmee de verkeersveiligheid en het woongenot te verhogen.


Op wegen die niet volledig volgens de juiste eisen zijn ingericht, wordt niet gehandhaafd door de politie. In 30 km-gebieden handhaaft de politie niet. Dit moeten we dus op gemeentelijk niveau regelen.

DGG is voor een samenhangend pakket aan concrete maatregelen voor voetganger, fietser, ov-reiziger én de automobilist.
Parkeren in de centra
Er is in het verleden al veel gesproken over het parkeerbeleid. Parkeren moet een sturingsinstrument zijn om o.a. de centra van onze kernen verder te ontwikkelen en bereikbaar te houden. Voor beide kernen willen we lang parkeren aan de randen van het centrum. In het centrum van Mierlo nemen we passende maatregelen in overleg met ondernemers en inwoners en in het centrum van Geldrop gaan we werken met een dusdanige parkeerroutering dat alle parkeerplaatsen voor kort parkeren vanaf de rand van het centrum bereikbaar zijn.

DGG is voor een parkeerroutering waardoor alle parkeerplaatsen voor kort parkeren vanaf de rand van het centrum bereikbaar zijn.