Het behouden van een rijk verenigingsleven in onze gemeente.
Betaalbare sportvoorzieningen.
De uitbouw van duurzaam toerisme.
Klik hier voor het complete programma van de DGG


Het behouden van een rijk verenigingsleven in onze gemeente.
Geldrop-Mierlo heeft een prachtig verenigingsleven en dat moeten wij blijven ondersteunen. Niet door complexe eisen te stellen, maar door verenigingsactiviteiten te faciliteren. De overheid is er voor verenigingen, en niet andersom.

De DGG juicht initiatieven zoals Leef Sportief en Creatief toe waarin jeugd wordt uitgenodigd kennis te maken met sport, spel en cultureel aanbod in onze gemeente. Ook voor volwassenen en senioren heeft Leef Actief een sport- en beweegaanbod. Dit moeten we verder stimuleren.
De verenigingen dragen actief bij aan de realisatie van gemeentelijk beleid, zoals ouderenzorg, armoedebestrijding en gezondheidsbevordering. Deze organisaties moeten ook de aan dat beleidsterrein gekoppelde budgetten beschikbaar gesteld krijgen, naast hun reguliere subsidie. In bepaalde gevallen geeft de DGG de voorkeur aan het bekostigen van lokale vrijwilligersorganisaties boven het inschakelen van externe professionals. Verenigingen, vrijwilligers, inwoners en lokale ondernemers en zorgen voor binding en leefbaarheid van onze kernen, wijken en buurten.

Verenigingen en vrijwilligers zijn voor de DGG het cement van de samenleving. Daar leren inwoners dat sport leuk is en hoe je kunt samenwerken. Je leert de waarde van inclusie en hoe je moet leren om te gaan met teleurstellingen. Verenigingen laten zien, hoe leuk het is om samen de handen uit de mouwen te steken en te werken aan je omgeving. Hoe je respect kunt hebben voor elkaar en tenslotte hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen.

DGG is voor het behouden van een rijk verenigingsleven in onze gemeente.


Dirk van Weert
Raadslid van de DGG

"DGG is voor cultuur voor iedereen en behoud van traditionele evenementen. Goed vrijwilligers beleid. Recreatiegebied De Smelen verder ontwikkelen. Nivelleren subsidies aan professionele organisaties. Hofdael versterken."

Subsidies.

DGG is van mening dat de verenigingen en instellingen in de gemeente Geldrop-Mierlo op voldoende wijze gesubsidieerd moeten worden, zodat deelname aan de activiteiten van deze verenigingen en instellingen voor iedereen mogelijk blijft. DGG is van mening dat er een goed en doorzichtig subsidiesysteem moet zijn, waarbij het belang voor de gemeenschap van Geldrop-Mierlo van de activiteiten van de verenigingen en instellingen voorop dienen te staan. Deze manier van subsidiëren moet goed bekend zijn bij de verenigingen en stichtingen.
Het verstrekken van eenmalige subsidies is gedelegeerd aan het college van B&W. Als het aan de DGG ligt legt het college van B&W jaarlijks verantwoording af over verstrekte eenmalige subsidies aan maatschappelijke activiteiten in de gemeente. Er komt een subsidieverslag waarin het college verantwoord welke eenmalige subsidies zij verstrekt heeft en waarom.

DGG is voor voldoende subsidie voor de verenigingen en instellingen in Geldrop-Mierlo
DGG is voor de verhoging van de activiteitensubsidies.
Welzijnsaccommodaties
De DGG is van mening dat verenigingen en instellingen die dat willen, moeten kunnen beschikken over een huisvesting in eigen beheer. Wel met alle hierbij horende verantwoordelijkheden. In het verleden ontstane verschillen dienen weggewerkt te worden, zodat alle verengingen en instellingen op een gelijke wijze voorzien zijn van huisvesting.
Er moet een integraal plan komen voor de huisvesting gesubsidieerde stichtingen en verenigingen in onze gemeente gekoppeld aan de huisvestingssubsidie.
Verduurzaming van de welzijnsaccommodaties moet met spoed ter hand genomen worden. De daarvoor ingestelde subsidieregeling moet uitgebreid worden zodat alle verenigingen de mogelijkheid krijgen om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee energie besparen. Tevens moet deze regeling efficiënt uitgevoerd worden zodat er maar een klein deel van het budget op gaat aan de uitvoeringskosten.

DGG is voor de verduurzaming van de welzijnsaccommodaties.
DGG is voor een integraal huisvestingsplan voor verenigingen in onze gemeente.
DGG is voor een huisvesting in eigen beheer voor verenigingen en instellingen die dat willen.


Professionele organisaties
Het grootste deel van de subsidiegelden gaat naar enkele professionele organisaties in onze gemeente. De DGG is voorstander van periodieke evaluatie waarbij gekeken moet worden naar de kwaliteit van de uitvoering van taken en diensten, de overlapping van taken en diensten met vrijwillige organisaties en de marktconformiteit van de dienstverlening.
Hierbij prevaleren de vrijwillige organisaties: wat vrijwillige organisaties al doen hoeven de professionals niet meer te doen. De DGG is daarom voorstander van regelmatig contact van de gemeenteraad met deze organisaties. We stellen daarom voor om jaarlijks een ontmoeting te organiseren waarbij de organisaties de gemeenteraad op de hoogte brengen van activiteiten en plannen en van hun kijk op de gemeente in relatie tot hun taak. Tevens kunnen deze grote subsidieontvangers (kunstkwartier, bibliotheek, lev-groep en anderen) dan jaarlijks openbaar aan de raad verantwoording afleggen wat ze met hun subsidie gedaan hebben en wat het maatschappelijk effect was.
Subsidies voor cursussen en trainingen kunnen lager. Als mensen speciale niet essentiële vaardigheden willen leren moeten zij een hogere eigenbijdrage gaan betalen. Er moet wel een sociaal vangnet blijven voor noodzakelijke cursussen en trainingen in het kader van de participatiewet en armoedebeleid.

DGG is voor de verlaging van subsidies voor cursussen en trainingen tenzij het gaat om noodzakelijke cursussen en trainingen in het kader van de participatiewet en armoedebeleid.

Vrijwilligersbeleid
Steeds meer verenigingen en instellingen kampen met een ernstig tekort aan vrijwilligers. De DGG pleit daarom voor een uitbreiding van het beleid om vrijwilligers te werven en te behouden voor de verenigingen en instellingen in Geldrop-Mierlo. Het moet aantrekkelijker worden om vrijwilliger te zijn in onze gemeente. In veel gemeentelijke notities staat dat we onze vrijwilligers moeten koesteren, maar wat we daar concreet voor gaan doen, ontbreekt.
De DGG gaat voor een concreet stimuleringsprogramma voor vrijwilligers. Vrijwilliger zijn in Geldrop-Mierlo, moet aantrekkelijk zijn. Er moet een gemeentelijke vrijwilligersdag komen boordevol leuke activiteiten voor vrijwilligers. Een vrijwilligerspas met korting bij lokale ondernemers en op gemeentelijke diensten en andere creatieve initiatieven om het vrijwilliger-zijn aantrekkelijk te maken. Daarnaast moeten vrijwilligers meer begeleiding krijgen om de vraagstukken, waarmee zij binnen verenigingen te maken krijgen, beter aan te kunnen.


De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Druk bezet, van jong tot oud, vragen zij een andere benadering van het vrijwilligerswerk. Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een regelmatig terugkerend actiepunt. Daarom moeten de vijf basisfuncties van vrijwilligerswerk (verbinden, versterken, verbreiden, verankeren en vastleggen) nadrukkelijk aandacht krijgen in het vrijwilligersbeleid. Het gaat hierbij om het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de lokale vrijwillige inzet. De hedendaagse vrijwilliger is vaak een drukbezet persoon en doet graag een afgeronde klus waarvan de tijdsduur eindig is. De nadruk ligt steeds meer op persoonlijke ontwikkeling.

Het verbinden van vrijwilligersorganisaties en het matchen van vrijwilligers met organisaties. Het versterken van het vrijwilligerswerk door een lokale ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. Verbreiden, dat wil zeggen promoten en waarderen, van vrijwilligerswerk. Verankeren oftewel borgen en vastleggen van kennis en ervaring, opgedaan in het vrijwilligerswerk.

Betaalbare sportvoorzieningen en de uitbouw van duurzaam toerisme.
Als het gaat om gezond bewegen, stelt de DGG zich als doel om in Geldrop zoveel mogelijk faciliteiten te creëren waarbij zoveel mogelijk inwoners van Geldrop individueel of in groepsverband kunnen sporten, bewegen en recreëren. DGG wil sport en bewegen inzetten als middel om gezondheid, welbevinden, leefbaarheid en participatie te bevorderen.
Het sportbeleid in Geldrop-Mierlo moet gericht zijn op een sport- en beweegaanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners plezier aan beleven. Sport- en beweegbeleid is effectief als inwoners regelmatig in beweging zijn bij hun vereniging of in de openbare ruimte. Regelmatig actief in beweging zijn draagt bij aan een goede gezondheid en kan zorgen voor leuke, nieuwe contacten.
Wat er in Geldrop-Mierlo nodig is aan sportaccommodaties en -voorzieningen is veranderd in de laatste jaren. Dat is te zien aan toe- of afnemende lidmaatschappen van sportverenigingen. Het aantal individuele sportbeoefenaars neemt toe en nieuwe vormen van sporten en bewegen zien we ontstaan. Het is van belang om van tijd tot tijd te onderzoeken of het ‘gemeentelijk sportkapitaal’ nog aansluit op de behoefte. Ook moeten we kritisch kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Deze moet uitnodigend zijn voor mensen om er gebruik van te maken voor een wandeling of andere beweegmogelijkheden.
In het kader van het lokaal sportakkoord en het lokaal preventieakkoord willen we samen met inwoners, verenigingen, maar ook met partijen uit de gezondheidszorg, kijken welk aanbod het best past bij een gezond sport- en beweegklimaat en een gezondere samenleving.
DGG wil sportactiviteiten stimuleren die jong en oud in onze gemeente met elkaar in contact brengen. Zo kunnen jongeren sportactiviteiten voor ouderen organiseren. Kunnen jongeren met ouderen samen sporten en kunnen ouderen jongeren begeleiden bij sporten. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de buurtsportcoaches.
De DGG wil dat alle inwoners tegen aantrekkelijke tarieven mee kunnen doen met ons sport- en beweegaanbod. Daar waar nodig tegen gereduceerde tarieven of gratis.

DGG is voor een duurzame zwemvoorziening waar de inwoners trots op zijn.
DGG is voor betaalbare zwembaden en sportvoorzieningen.
DGG is voor het uitbouwen van recreatievoorzieningen en duurzaam toerisme.
DGG is voor dorpspromotie en het op de kaart zetten van Geldrop-Mierlo.
DGG is voor het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte
DGG is voor de verduurzaming van sportaccommodaties
DGG is voor het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties
DGG is voor (veilige) bereikbaarheid van sportaccommodatiesRecreatiegebied De Smelen verder ontwikkelen.
DGG is er voorstander van om het gebied rond De Smelen verder te ontwikkelen als sport- en recreatiegebied. Momenteel zijn er een aantal verenigingen die al actief gebruik maken van dit mooi stukje Geldrop en is er een welnessresort te vinden. Verdere versterking op het gebied van sport en recreatie zal de steun van DGG krijgen.
De versterking van dit gebied is nodig om de zwemvoorzieningen duurzaam voor onze gemeente te behouden. Het zwembad moet een duurzame voorziening worden waarin het gebouw bij voorkeur energie-neutraal is door het gebruik van moderne technologie en de opwekking van eigen energie.

De gemeentelijke bijdrage aan het zwembad is gebaseerd op de maatschappelijke functie van het zwembad. De exploitant van het zwembad moet hiervoor jaarlijks verantwoording afleggen door een maatschappelijk verslag. De gemeentelijke bijdrage is voor de DGG tevens gekoppeld aan de voortgang van de plannen rond om De Smelen. Jaarlijks moet de gemeenteraad besluiten of er voldoende voortgang is om naast de maatschappelijke functie te bepalen of de bijdrage nog steeds terecht is. De DGG is voor het langdurig behoud van de maatschappelijke functie van het zwembad op een hoger niveau. De DGG is voor een zwemvoorziening waar de inwoners trots op kunnen zijn.
Toerisme
De DGG is voorstander van het versterken en uitbouwen van recreatie en duurzaam toerisme door betere informatieverstrekking, de aankleding van toeristische attracties en evenementen en de stimulering van evenementen. Dorpspromotie kan hierbij versterkt worden door hier meer gemeenschappelijkheid te creëren.
Het gehele toeristisch beleid dient in co-creatie met de lokale ondernemers op dit gebied opgesteld te worden. De uitvoering van het beleidsplan dient in co-financiering plaats te vinden. Toerisme- belasting moet een doelbelasting zijn, waaruit het gemeentelijk deel van de co-financiering gefinancierd wordt.