Waardig, betrokken en actief ouder worden in Geldrop-Mierlo.
Een positief jeugd- en jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo.
Mensen met een beperking doen mee in Geldrop-Mierlo.
Klik hier voor het complete programma van de DGG


Waardig, betrokken en actief ouder worden in Geldrop-Mierlo.
Ouderen vormen een steeds grotere groep in onze gemeente. Net als in de rest van Nederland zet de vergrijzing ook in onze gemeente door. De gemeente moet in haar beleid, op alle fronten, rekening houden met deze ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ouderen op een prettige en waardige wijze in onze gemeente kunnen blijven wonen en, indien nodig, zorg kunnen krijgen. De ouderenverenigingen moeten een serieuze, volwaardige gesprekspartner zijn van de gemeente op elk onderdeel van het gemeentelijk beleid.

De groeiende groep ouderen blijft graag langer zelfstandig thuis wonen. Op den duur krijgen ouderen mogelijk te maken met achteruitgang in hun lichamelijk of geestelijk functioneren. Ze zijn vaak kwetsbaarder, minder mobiel en na ziekte of ongeval herstellen ze minder goed. Doel van het beleid van de DGG is de kwetsbaarheid verminderen en zelfstandig wonen bevorderen. Dat is goed voor de samenleving, want ouderen dragen bij met inzet, ervaring en als rolmodel. Dat is goed voor de ouderen, want het verbetert hun kwaliteit van leven.

Bij waardig ouder worden in onze gemeente hoort beleid met respect voor ouderen waarbij we onze gemeente ouderenproof maken. Er moeten meer plekken komen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit activiteiten ondernomen kunnen worden. Ook de voorzieningen in onze gemeente moeten ouderenproof zijn.


DGG is voor het stimuleren dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
DGG is voor het naar Geldrop-Mierlo halen van Zorg innovatiegelden van de nationale Brainport agenda.
DGG is voor voldoende betaalbare woningen voor ouderen.
DGG is voor het mogelijk maken van Innovatieve, digitale, voorzieningen voor ouderen.
DGG is voor de bereikbaarheid van belangrijke (uitleggen) plekken voor ouderen.
DGG is voor ontmoetingsplekken voor ouderen in de wijken.
DGG is voor voldoende voorzieningen die in de nabijheid zijn en rekening houden met ouderen bij inrichting van de openbare ruimte.
DGG is voor het verhogen van de digitale vaardigheden van ouderen.
DGG is voor gemeentelijke communicatie die rekening houdt met de ladder van digitale vaardigheid.


Ingemar Lubbers
fractie ondersteuner van de DGG

"DGG is voor het waardig ouder worden in onze gemeente. Hierbij zetten we ons in voor een Dementie Vriendelijke gemeente en zorgen daarnaast voor voldoende huisvesting betrokkenheid voor senioren om eenzaamheid tegen te gaan."

Dementievriendelijke gemeente, aandacht voor inwoners met dementie

Steeds vaker zullen mensen met dementie tussen ons wonen. Iedereen kan iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten een volwaardig lid van onze samenleving blijven. Dat vraagt om een positieve benadering van iedereen in nabijheid. Er dient aandacht te zijn voor de persoon waar het om gaat, en inzicht in het ziektebeeld.
Een dementievriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert inwoners, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

DGG is voor de dementievriendelijke gemeente Geldrop-Mierlo.
DGG is voor zorginnovatie en sociale vernieuwing met moderne technieken en concepten.
DGG is voor de bestrijding van eenzaamheid in onze gemeente.

Een positief jeugd- en jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo.
Ook voor jeugd en jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, speelvoorzieningen, sportclubs etc. zijn we er niet. Geldrop-Mierlo moet aantrekkelijk zijn voor Jongeren door een positieve jongerencultuur. De DGG heeft een beleidsplan voor het jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo opgesteld.
Een goed ontwikkelde jongerencultuur zorgt ervoor dat jongeren een binding krijgen en houden met onze gemeente en zich er thuis voelen. Jongeren die zich thuis voelen in hun omgeving raken meer betrokken bij de samenleving en dit kan een scala aan vraagstukken voorkomen en verhelpen. De DGG is voor weerbare en veerkrachtige jeugdigen in Geldrop-Mierlo doordat zij kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij.
De DGG is van mening dat er voor jeugd en jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Niet vanuit de visie om problemen op te lossen en de jongeren van de straat te houden, maar met een positieve insteek: jongeren verdienen een volwaardige plek in Geldrop-Mierlo en daar hoort bij dat deze groep zich prettig voelt in hun woonomgeving en niet voor hun vermaak en vertier is aangewezen op andere dorpen en steden. Het mag duidelijk zijn dat, wanneer jongeren zich thuis voelen in Geldrop-Mierlo, de sociale cohesie groeit. Men zal zich hier willen vestigen en werk zoeken. Dat hierbij een taak is weggelegd voor het jongerenwerk is, wat ons betreft, helder, maar ook andere partijen moeten niet uit het oog worden verloren en actief betrokken worden bij het opzetten van deze jongerenactiviteiten. Denk hierbij aan wijkverenigingen, (sport)clubs, muziekverenigingen, horeca, het lokale bedrijfsleven en de gemeente zelf.


DGG is voor een positief jeugd- en jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo.
DGG is voor speelvoorzieningen en hangplekken in elke wijk.
DGG is voor voldoende huisvesting voor jongeren.

Mensen met een beperking doen mee in Geldrop-Mierlo.
De DGG wil dat Geldrop-Mierlo een gemeente is waarin we omzien naar elkaar en iedereen mee kan doen op een gelijkwaardige manier, onder eigen regie. Dit betekent dat de DGG wil dat de inwoners die dat nodig hebben door de gemeente gestimuleerd en geholpen worden waar nodig om mee te kunnen doen op alle vlakken van het leven. Hierbij luisteren naar wat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen moet het uitgangspunt zijn. De gemeente gaat er bij de ondersteuning van uit dat inwoners zelf regie houden of nemen over hun leven en de gemeente komt samen met de inwoners tot oplossingen. Dit proces is dus een samenspel tussen de medewerkers van de gemeente en de inwoners van de gemeente, waarbij er aandacht is voor ieders eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering.
Een inclusieve gemeente is een gemeente waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, geaardheid of inkomen is, of talenten of beperkingen zijn. DGG wil dat Geldrop-Mierlo door zijn inwoners en partners in 2030 wordt ervaren en omschreven als een inclusieve gemeente.

Dit betekent dat inclusie een onderwerp is dat blijvend aandacht krijgt. Inwoners met en zonder beperking van alle leeftijden weten dat de gemeente in haar beleid en projecten inclusie actief meeneemt en waar nodig actie onderneemt.

Om deze ambitie waar te kunnen maken is het van belang om in te zetten op bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid. In de afgelopen periode is het bewustwordingsproces binnen de gemeente al in gang gezet. In het kernprogramma van de coalitie was gebouwd op de fundamentele kernwaarde van “inclusiviteit”. Dit heeft in de ogen van de DGG echter nog niet geleid tot voldoende concrete zaken als de invoering van geboden toegang in alle openbare voorzieningen, voldoende openbare toiletten en voldoende parkleerplaatsen voor mensen met een beperking. Vooral voor dit laatste geldt dat de regelingen voor aanvraag in aanleg nog veel te complex zijn en de bureaucratie het hier nog steeds wint van de inclusie.

De ambitie van de DGG is om actiever in te zetten op het stimuleren van het bewustwordingsproces, ontmoetingen te realiseren en ervoor te zorgen dat er in het kader van de toegankelijkheid drempels worden weggenomen. Het gaat dan zowel om fysieke als mentale drempels (laaggeletterdheid, psychologische uitdagingen en problemen).

DGG is voor een gemeente waar iedereen mee kan doen.
DGG is voor de brede invoering van geboden toegang bij alle openbare gebouwen en evenementen.
DGG is voor voldoende openbare toiletten in onze gemeente.
DGG is voor voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.
DGG is voor vereenvoudiging van aanvraagprocedures voor voorzieningen voor mensen met een beperking.

Lokale Inclusie-agenda
Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving, en erbij horen. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wonen en naar school gaan. DGG is voorstander van een gemeente waarin iedereen mee kan doen.

De DGG is voorstander van een lokale inclusie-agenda waarbij medewerkers van de gemeente inclusie actief meenemen in hun werkzaamheden. Hierbij is bewustwording essentieel. Zonder deze bewustwording is het onmogelijk om te streven naar een inclusieve gemeente. Ook is er in het kader van de lokale inclusie-agenda meer inzet van ervaringsdeskundigheid bij het ontwikkelen van beleid en bij projecten. Ervaringsdeskundigen uit de gemeente denken mee met de gemeente als het gaat om of een beleid of project voor iedereen toegankelijk is. Door deze ervaringsdeskundigheid in een vroegtijdig stadium in te roepen is er een grotere kans op het slagen van projecten, resultaat op beleid en draagvlak.

De Lokale Inclusie-agenda moet een bekend begrip bij medewerkers en inwoners zijn. Inwonerparticipatie zal bijdragen aan de bredere verspreiding binnen de gemeente van het streven naar een meer inclusieve samenleving. En met een lokale Inclusie-agenda is er een levend document waarmee concrete plannen in samenwerking met belangengroepen/inwoners kunnen worden gerealiseerd.

DGG is voor een lokale inclusie agenda.
DGG is voor een inclusieve gemeente in 2030.Jongerenraad en jongeren burgemeester
In mei 2018 is er voor de tweede keer een Jongerenraad opgestart. De Jongerenraad moet een brugfunctie vormen tussen de gemeente (college en raad) en jongeren in de gemeente. Dit zou tevens jongeren moeten enthousiasmeren voor de gemeentelijke politiek en hen meer bewust te maken van onze democratische samenleving. De DGG is voorstander van een Jongerenraad. Dit kan een opstap zijn naar politiek. Daarnaast is de DGG voor het aanstellen van een jongeren-burgermeester. Mogelijk als voorzitter van de Jongerenraad. De jongerenburgemeester kan een rol krijgen bij verschillende evenementen als bijvoorbeeld koningsdag of de opening van locaties die van belang zijn voor jongeren. Daarnaast kan de jongerenburgemeester fungeren als ambassadeur van jongeren in de gemeentepolitiek. De jongerenburgemeester kan een verbindende rol spelen tussen jongeren- en gemeenteraad en hiermee het contact tussen raad en jongeren bevorderen.

Op dit moment is het veel te veel georganiseerd van uit de gemeente met allerlei hulpverleningstechnieken. Zo worden de jongeren opgeleid tot 'adviesvangers' om zo de informatie en zienswijzen van jongeren uit Geldrop-Mierlo te verzamelen. Dit blijkt niet te werken omdat het veel te veel opgelegd pandoer is. Dit moet anders en kan veel beter. De DGG is voorstander van het vanuit de jongeren organiseren van de Jongerenraad. De door de DGG voorgestelde wethouder jongerenzaken kan de Jongerenraad onder zijn hoede nemen.


DGG is voor een goed georganiseerde Jongerenraad.
DGG is voor een goed en prettig leven voor jeugd en jongeren in Geldrop-Mierlo.

Jongerenwerk
Het Cultureel Jongerenwerk moet meer gestalte krijgen in onze gemeente. Doel moet zijn, dat jongeren zichzelf organiseren en zelf activiteiten opzetten ter bevordering van de jongerencultuur in onze gemeente. Ook jongeren moeten zich hier thuis voelen. En de veel geslaakte kreet dat er voor jongeren niets te doen is in onze gemeente, moet verdwijnen door een uitgebreid activiteitenpakket met een centrale huisvesting voor deze activiteiten in beide kernen. Als het aan de DGG ligt komen hier concrete initiatieven voor.

De DGG is van mening dat de gemeente ook middelen over moet hebben voor de 90% van de jongeren in onze gemeente die niet in een probleemsituatie zitten, maar wel graag in de eigen gemeente hun jongerencultuur beleven en zich hiervoor willen inzetten. Als we om ons heen kijken zien we dat in andere gemeente het jongerenwerk stevig op de rit staat. In Geldrop-Mierlo is dit zeker nog niet het geval en dat moet, als het aan de DGG ligt, snel veranderen.

Voorkomen moet worden dat bureaucratie en regeldruk positieve jongerenactiviteiten in de kiem smoren. Positief jeugd- en jongerenbeleid moet daarom herkenbaar worden in het bestuur. Er moet een wethouder komen die het positieve jongerenbeleid als speciaal aandachtsveld in zijn portefeuille heeft.
De jongeren ruimte bieden in de eigen gemeente en ze daarmee vasthouden moet het devies zijn. Geldrop-Mierlo moet ook een plek voor jongeren zijn.

DGG is voor het inzetten van het budget voor jongerenwerk voor de 90% van de jongeren in onze gemeente die niet in een probleemsituatie zitten.
DGG is voor een goed functionerend cultureel jongerenwerk• DGG is voor grootschalige evenementen voor jongeren.
DGG is voor de inzet van de participatieladder voor jongeren.