Goed onderwijs en een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda.
Integratie van meerdere functies voor de wijk en wonen in nieuwbouwplannen voor scholen.

Samen met de betrokken instellingen in onze gemeente opstellen van een stimuleringsprogramma leren voor onze gemeente.
Vmbo-onderwijs in Geldrop-Mierlo.
Klik hier voor het complete programma van de DGG


Goed onderwijs en een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda
De gemeente staat in het onderwijs in Geldrop-Mierlo voor een aantal uitdagingen. De DGG denkt hierbij aan zorg en veiligheid in en rondom de school, ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning, voor- en vroegschoolse educatie, maar ook de aansluiting primair en voortgezet onderwijs en de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt. Kortom, meer dan ooit is het noodzakelijk samen te werken en af te stemmen tussen de verschillende onderwijs- en educatiepartners. Daarom wil de DGG het onderwijs financieel ondersteunen bij projecten op het gebied van taalachterstand, verkeersveiligheid en sociale weerbaarheid.

Voor de DGG is onderwijs- en jeugdbeleid van groot belang om het opgroeien van kinderen in een kansrijke omgeving te bevorderen. Om te voorkomen dat er kinderen en jongeren tussen wal en schip gaan vallen is afstemming en samenwerking tussen scholen, de gemeente en educatieve partners van belang. Om dit te bereiken wil de DGG samen met het onderwijs en educatieve partners een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda (GEA) opstellen. Deze Educatieve Agenda biedt mogelijkheden om vanuit een gezamenlijke ambitie afspraken te maken om nieuw beleid te ontwikkelen.

De DGG wil bij de plannen voor nieuwbouw van schoolgebouwen altijd meerdere functies voor de wijk en wonen integreren. Zo kan er een gebouw ontstaan waar onderwijs, wijkactiviteiten, zorg, welzijn en wonen hand in hand gaan. Dit geeft meerwaarde voor het onderwijs, geeft vorm aan de brede schoolgedachte en maakt de onderwijshuisvesting weer tot het centrale punt in de wijk dat het vroeger was, nu de functie van de kerk grotendeels is vervallen.

DGG is voor het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van taalachterstand, verkeersveiligheid en sociale weerbaarheid.
DGG is voor een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda.


Serkan Yarangümeli
Raadslid van de DGG

"DGG is voor goed onderwijs in onze gemeente met het oog gericht op noodzakelijke randvoorwaarden zoals voldoende huisvesting."

Onderwijs en brede school

De gemeente moet initiatieven naar het onderwijs gaan ontplooien, die leiden tot een brede samenwerking met allerlei instanties, die raakvlakken hebben met het onderwijs èn het welzijn in de wijk.
De basisschool moet onderdeel uitmaken van het centrum van een wijk. Om een brede school te zijn is het dan niet voldoende, huisvesting te bieden aan een peuterspeelzaal en een kinderdagopvang. De school moet ook onderdak bieden aan bijvoorbeeld een steunpunt voor ouderen of adviesbureau voor opvoeding, aan de bibliotheek, aan een wijkvereniging. En zo zijn er, per wijk, zeker nog andere aanvullingen mogelijk. Hier ziet de DGG het belang van een gebiedsregisseur en de overlap die gebiedsgericht werken met onderwijs moet kunnen maken.
Door de voortschrijdende ontkerkelijking ligt er voor de basisscholen een unieke kans om een zeer laagdrempelig wijk- en/of ontmoetingscentrum te worden, waar, naast het geven en krijgen van onderwijs, de mogelijkheid bestaat om informatie in te winnen over hoe onze maatschappij in elkaar steekt. Waar mensen klaar staan om de vrager van informatie op het juiste spoor te zetten en hem/haar zelfs aan de hand mee te nemen naar de juiste plek. Elke school maakt voor zichzelf uit welke instanties zij hiervoor wil uitnodigen. Dit is ook “Samen werkt…” en moet deel uitmaken van het wijkontwikkelingsplan.
Een brede school is nooit af. De ontwikkelingen in onderwijsland gaan zo snel en het is dan goed dat iedere school voor zichzelf uit kan maken welke weg zij hierin wil gaan volgen. Maar dat hier voor iedere school uitgelezen kansen liggen om zo laagdrempelig mogelijk bezig te zijn, moge duidelijk zijn. Bovendien is het eigenlijk gewoon zonde om een gebouw dat normaliter maar zes uren per dag in gebruik is, niet voor meer uren per dag te benutten.
Maatschappelijke instanties, zoals de bibliotheek, de volksuniversiteit, het I.V.N. maar ook sportverenigingen en wijkorganisaties moeten in hun activiteitenprogramma aangemoedigd worden om hierin ook initiatieven te ontplooien. Initiatieven die gunstig werken bij de subsidieaanvragen.
De DGG denkt hierbij aan de inrichting van een zorgnetwerk voor elke school en niet, zoals nu het geval is, om zorgnetwerken wijk overstijgend te laten opereren. Wij staan voor kleinschaligheid in deze en zijn ervan overtuigd dat het netwerk met deze manier van werken beter resultaat bereikt dan met de huidige tamelijk grootschalige opzet.


DGG is voor de integratie van meerdere functies voor de wijk en wonen in nieuwbouwplannen voor scholen.
DGG is voor activiteiten die leiden tot een brede samenwerking met allerlei instanties, die raakvlakken hebben met het onderwijs èn het welzijn in de wijk.

Voortgezet onderwijs
Verdere ontwikkeling van de relatie tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven moet gestimuleerd worden. In de Brainport-regio zijn vele programma’s op dit gebeid actief waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan het interesseren van jongeren voor een technische opleiding. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen een belangrijke rol spelen in het lokaal innovatiebeleid. We kiezen hierbij voor een triple helix model waarin overheid, ondernemers en onderwijs krachtige en innovatieve kennisontwikkeling mogelijk maakt.
De DGG vindt het in het belang van onderwijs en bedrijfsleven om in onze gemeente de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Dat gebeurt momenteel in de Brainportscholen en de DGG wil die processen ondersteunen. Het komt erop neer dat leerlingen stage gaan lopen bij bedrijven in de Brainportregio en workshops of seminars te volgen. Het bedrijfsleven wordt op zijn beurt betrokken bij het opstellen van het curriculum van de school. De gemeente neemt hierin ook een voorbeeldrol op zich en verstrekt opdrachten aan scholen.


Leven lang ontwikkelen.
Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan.
De DGG wil volwassenen in onze gemeente stimuleren om te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen. Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, is leren en ontwikkelen extra belangrijk geworden. Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Het is dus noodzakelijk dat werkenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn. Zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of naar een andere sector kunnen overstappen.
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers. DGG wil samen met de betrokken instellingen in onze gemeente een stimuleringsprogramma “Leren” opzetten voor onze gemeente.


DGG is voor het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in onze gemeente
DGG is voor het samen met de betrokken instellingen in onze gemeente opstellen van een stimuleringsprogramma leren voor onze gemeente.

Vmbo-onderwijs in Geldrop-Mierlo.
Op het gebied van onderwijs heeft Geldrop Mierlo zowel basis- als voorgezet onderwijs binnen de grenzen. De basisscholen in Geldrop Mierlo hebben de richtingen katholiek, bijzonder neutraal en openbaar.
Er is één school voor voortgezet onderwijs met de richtingen VMBO-theoretische leerweg tot en met gymnasium. Binnen deze onderwijsvormen ontbreken de richtingen VMBO-kader en VMBO-basis. Indien leerlingen na de basisschool deel willen nemen aan dit soort onderwijs, zullen zij buiten Geldrop-Mierlo naar school moeten.
De DGG is er derhalve voorstander van om ook deze twee onderwijsrichtingen binnen de mogelijkheden in Geldrop Mierlo te krijgen. Binnen de huidige regelgeving is het mogelijk om de eerste twee jaar van VMBO-kader en basis in basisscholen te integreren.
Voor de volledige schoolloopbaan van de reeds genoemde richtingen is aansluiten bij de huidige vorm van voortgezet onderwijs mogelijk. DGG is van beide mogelijkheden een groot voorstander.

DGG is voor de uitbreiding van VMBO-onderwijs in onze gemeente.