Een gezonde financiële huishouding voor onze gemeente met een uitvoerbaar meerjarenprogramma.
Inzichtelijke en transparante gemeentebegroting.
Geen verhoging van de OZB.
De lasten voor de inwoners in onze gemeente behoren tot de laagste van de regio en dat willen we graag zo houden.
Ondersteuning van ons lokale bedrijfsleven.
Klik hier voor het complete programma van de DGG


Een gezonde financiële huishouding voor onze gemeente met een uitvoerbaar meerjarenprogramma.
De economische gezondheid van onze gemeente is van belang voor de werkgelegenheid en welvaart, maar beïnvloedt ook de woon- en leefomgeving. Bovendien bepaalt de lokale economie welke dienstverlening (winkels, horeca, medische zorg, etc.) voor de inwoners in hun directe leefomgeving aanwezig is en voor welke dienstverlening ze naar de grote stad moeten. Daarnaast biedt de lokale economie werkgelegenheid en dat is van belang voor het aantal uitkeringsgerechtigden. Een sterke en gedifferentieerde lokale economie is van groot belang voor de totale gemeenschap van Geldrop-Mierlo.

De komende jaren zal de financiële positie van de gemeente nog de nodige aandacht vragen. Met name de kosten voor de zorg en de participatiewet zullen een zware last voor de begroting gaan vormen. We moeten daarom kritisch kijken naar alle uitgaven in de komende jaren. De DGG is voorstander van een degelijke begroting die meerdere jaren sluitend is, waarbij er voldoende middelen in de diverse spaarpotten zitten om tegenvallers op te kunnen vangen. Maar te veel geld in de spaarpot is ook niet nodig, dus hier moet ook een matigend beleid gevoerd worden.
.

DGG is voor een gezonde financiële huishouding van onze gemeente
DGG is voor een inzichtelijke en transparante gemeentebegroting.


Frans Stravers
Lijsttrekker van de DGG

"DGG is voor een gezonde financiële huishouding van onze gemeente met een inzichteljke begroting die ook waargemaakt kan wroden. Een gezond financieel beleid houdt voor de DGG is dat de lasten voor de inwoners zo laag mogleijk blijven. De lasten voor de inwoners van Geldrop-Mierlo zijn de laagste van de regio en dat wil de DGG graag zo houden."


Vestigingsbeleid detailhandel en industrie

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo dient er een vestigingsbeleid opgezet te worden om ervoor te zorgen dat er voldoende variëteit in ondernemingen en daarmee voldoende variëteit in aanbod voor de inwoners gewaarborgd blijft. Met name op het gebied van de detailhandel, In dit vestigingsbeleid moet aandacht zijn voor de groei van reeds in de gemeente gevestigde ondernemers, maar er moet ook aandacht zijn voor het aantrekken van ondernemers in branches die aanvullend zijn op het aanwezige aanbod in de gemeente. Dit alles op basis van de strategische visie. In het kader van de leefbaarheid en de verspreiding van voorzieningen moeten winkels zich in de wijken kunnen vestigen en niet alleen in het centrum.


DGG is voor de voortzetting en verbetering van de weekmarkten en een impuls aan de markten in de kernen.
DGG is voor een vestigingsbeleid om ervoor te zorgen voor voldoende variëteit in ondernemingen.
Financiën, tarieven en belastingen
De lasten voor onze inwoners zijn, als gevolg van jarenlang goed beleid, laag en dat willen we graag zo houden. De DGG is tegen lastenverzwaring voor de inwoners. De DGG pleit voor het beperken van de jaarlijkse stijging van de belastingen. De DGG zal alles in het werk stellen om de OZB niet te laten stijgen.

Met betrekking tot de totale belastingdruk voor de inwoners is de DGG van mening dat deze tot een minimum beperkt moet worden. Tegenover elke belasting die de inwoner betaalt moet een duidelijke dienst van de gemeentelijke overheid staan, zodat het voor de inwoner duidelijk is waarvoor hij betaalt. Zaken willekeurig verhogen zoals vaak met parkeertarieven gebeurt, zijn voor de DGG uit den boze. Belasting wordt niet verhoogd zonder dat er een concreet en duidelijk beschreven doel aan ten grondslag ligt. Verhoging staat in relatie met de kosten voor het doel. Wordt het doel niet meer uitgevoerd dan gaat de belasting ook weer omlaag.

In de komende jaren wil de DGG een meer resultaatgerichte aanpak van zaken. Er moet meer gekeken worden naar mogelijkheden dan naar belemmeringen. De raad moet daarnaast daadkrachtiger worden. Er moet minder onderzocht worden en meer uitgevoerd. Dat scheelt kosten en brengt resultaten.

DGG is voorstander van een meer project-gestuurde zaakgerichte gemeentelijke organisatie, waarbij er meer gebruik gemaakt wordt van de in de organisatie aanwezige expertise. Te vaak worden externe adviseurs ingehuurd terwijl er voldoende expertise in de organisatie aanwezig is. Het gemeentebestuur moet meer vertrouwen hebben in de expertise van de eigen organisatie. Daarnaast zijn er in onze gemeente veel organisaties en inwoners die verstand van zaken hebben op verschillende gebieden. Deze mensen en organisaties zouden veel meer ingeschakeld moeten worden in klankbordgroepen, adviesraden en denktanks.

Klankbordgroepen, adviesraden en denktanks uit onze eigen gemeente brengen veel meer dan de veranderlabs die de laatste tijd in onze gemeente in de mode zijn gekomen. Co-creatie met de eigen inwoners, lokale organisaties en experts zijn vaak veel doeltreffender.

DGG is voor het bevriezen van de OZB.
DGG is voor het tot een minimum beperken van de totale belastingdruk voor de inwoners.
DGG is voor doelbelastingen.

Financiële positie van de gemeente.
Op dit moment lopen er twee projecten die de financiële positie van de gemeente sterk beïnvloeden dat is de bezuinigingsoperatie in het sociaal domein en de Woningbouwimpuls. We zullen de kosten in het sociaal domein moeten terugdringen en we moeten alle risico’s van de Woningbouwimpuls afdekken om de stabiliteit van de financiële positie van de gemeente niet in gevaar te brengen.
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, is het uitgangspunt waarbij de kwaliteit van leven en wonen zo min mogelijk wordt aangetast. De sociale onderdelen van de gemeentebegroting worden bij herijkingen zo veel mogelijk ontzien.

Bij het vaststellen van de begroting wordt er in de ogen van de DGG te veel gekeken naar het nieuwe beleid en te weinig naar het bestaande beleid. Vaak wordt het bestaande beleid als vaststaand uitgangspunt genomen terwijl de gemeenteraad eigenlijk elke jaar moet kijken of het bestaande beleid zijn doel nog wel bereikt. Soms blijft geld jarenlang gereserveerd voor beleid waar niets meer mee gedaan wordt en dit verhindert dan, dat er nieuw beleid uitgevoerd wordt. Bij elke begroting moet het totale beleid tegen het licht gehouden worden.
In tijden dat de middelen van de gemeente beperkt zijn zullen we de tering naar de nering moeten zetten. Op die manier wil de DGG voldoende ruimte in de begroting behouden voor handhaving van het huidige voorzieningenniveau in onze gemeente. Ook wil de DGG op die manier ruimte maken voor nieuw beleid ten behoeve van de leefbaarheid in onze gemeente in de breedste zin. We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen waarbij we behouden wat goed is en verbeteren waar dat nodig is.

DGG is voor het blijven ontwikkelen van onze gemeente waarbij we behouden wat goed is en verbeteren waar dat nodig is.


Dynamisering van de begroting.
Op het gebied van de gemeentelijke financiën hebben wij sterk gepleit voor een zogenaamde dynamische begroting. Dit wil niet meer zeggen dan dat je het geld voor bepaalde projecten ook daadwerkelijk afschrijft in het jaar dat het wordt betaald. Vele projecten hebben immers een looptijd van meerdere jaren. Als je dan het geld in de begroting van één jaar opneemt, krijg je een scheef beeld. Deze manier van begroten geeft meer transparantie en voorkomt dat je jaarlijks een fors overschot hebt. Tevens is het gemakkelijker om de planning van werkzaamheden af te stemmen waardoor je een beter zicht krijgt op haalbaarheid en uitvoering.

Jaarprogramma’s moeten uitvoerbaar zijn op het gebied van capaciteit, logistiek (procedures) en financiën. Hiertoe is dynamisering op alle drie deze vlakken noodzakelijk. Dynamisering levert tevens op, dat de raad op de hoogte blijft van ontwikkelingen op deze drie gebieden en zo nodig haar raadsprogramma kan bij stellen. Met deze dynamisering van de begroting zijn we al een stuk op de goede weg. Veel van de onduidelijkheid in de begroting komt voort uit het schuiven met de reserves. Dit proces moet veel transparanter worden.

DGG wil dat er naast de financiële begroting ook een capaciteitsbegroting komt zodat het niet alleen duidelijk wordt of het beleid financieel haalbaar is maar dat het ook mogelijk is om het met de bestaande capaciteit uit te voeren. Vaak zien we dat we wel de financiële ruimte hebben voor het beleid maar dat het aan de menskracht of tijd ontbreekt om het uit te voeren.

DGG is voor een capaciteitsbegroting zodat we ook kunnen uitvoeren wat we ons voornemen.

Innovatie en maatschappelijke ontwikkeling
Geldrop-Mierlo ligt in de Brainport-regio. De landelijke regering heeft onlangs de Brainport-regio erkend als belangrijke innovatie-regio van Nederland. We moeten ervoor zorgen dat onze gemeente de komende jaren meer gaat profiteren van deze positie. Het opzetten van een lokaal innovatieplan is volgens de DGG noodzakelijk. Bovendien is het een middel om voor de toekomst te borgen dat we blijven innoveren, niet alleen op technisch en economisch vlak, maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied. We moeten er met ons lokaal innovatieplan voor zorgen dat een deel van de beschikbare financiële middelen ook naar onze gemeente komt.

Samenwerking bedrijfsleven en gemeente

Een goede relatie tussen het bestuur en ondernemers in onze gemeente achten wij van groot belang om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen en de werkgelegenheid op peil te houden. De gemeente moet leidinggeven aan de samenwerking en faciliteren.
De gemeente moet daarnaast, wat ons betreft, meer ondernemers uit onze eigen gemeente kansen bieden als het gaat om de toedeling van werk voor of namens de gemeente. Dit moet, rekening houdend met de algemeen geldende regels, verankerd worden in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van onze gemeente.

DGG is voor ondersteuning van ons lokale bedrijfsleven.
DGG is voor “winkel lokaal”.
DGG is voor het betrekken van lokale ondernemingen bij gemeentelijke opdrachten.
DGG is voor een lokaal innovatie plan om innovatiegelden naar onze gemeente te halen.