Samen met de inwoners werken aan duurzaamheid.
Het goed scheiden en minder afval produceren
moet beloond worden.
Klik hier voor het complete programma van de DGG


Samen met de inwoners werken aan duurzaamheid.
Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Als we allemaal een klein beetje duurzamer gaan leven levert dat gezamenlijk heel veel op. Een bewuster gebruik van de natuurlijk hulpmiddelen en het inrichten van je eigen omgeving zijn hier voorbeelden van.

Het woon– en leefmilieu van de mens staat centraal. Om een goed woon- en leefmilieu te bereiken, is het van belang dat er op een duurzame wijze wordt omgegaan met de natuur, het landschap en de ruimtelijke ontwikkeling. Milieubelastende (geluid, stof, stank, etc.) bedrijven mogen niet in en nabij woongebieden worden gevestigd.

Met de herontwikkeling en vernieuwing van bedrijfslocaties moet hiermee rekening gehouden worden. En wanneer de situatie dit verlangt, dienen er maatregelen genomen te worden om het woon- en leefmilieu te beschermen. Bestaande bedrijven die overlast veroorzaken bij voorkeur verplaatsen uit de woonomgeving, maar in ieder geval niet uitbreiden.


DGG is voor wijkplannen voor energiebeheer waaronder groene daken.
DGG is voor het verplaatsen van overlast gevende bedrijven.Eric Ketelaars
Raadslid van de DGG

"DGG heeft duurzaamheid in al haar facetten hoog op de agenda staan. Stimuleren in plaats van dwingen is onze methodiek. De leefomgeving voor mens èn dier mag geen hinder ondervinden van bedrijvigheid en woningcorporaties moeten versneld hun woningvoorraad verduurzamen."

Het goed scheiden en minder afval produceren moet beloond worden.
De afvaldriehoek toont in één oogopslag de beïnvloedbare aspecten van het afvalbeleid: dienstverlening, milieu en kosten. De gemeente voert op al die aspecten regie. De DGG is voor een evenwicht tussen wensen van inwoners, financiële middelen en milieurendement.
In onze gemeente hanteren we al jaren het systeem diftar om hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Door aan de bron het afval door de inwoners te laten scheiden, kan, mede door de opbrengst van herbruikbare grondstoffen, het ophaaltarief laag blijven. Door deze bronscheiding hebben onze inwoners rechtstreeks invloed op de hoeveelheid restafval die zij aanbieden en daarmee op het aantal ledigingen per container per jaar. Goed scheidingsgedrag wordt dus beloond.
De DGG is zeker voorstander van innovatieve vernieuwingen maar niet ten koste van lastenverhogingen voor onze inwoners zolang er nog voldoende alternatieven voorhanden zijn.

DGG wil de problematiek van zwerfvuil rondom de ondergrondse containers aanpakken. DGG wil zwerfvuil opruimen en, in het kader van de handhaving, onderzoeken om herkomst te achterhalen en veroorzakers te beboeten. Zwerfvuil moet bestreden worden. Daar waar overlast is moet er gehandhaafd worden.

DGG is voor het oplossen van de problematiek rond om de ondergrondse containers.
DGG is voor het opruimen van zwerfvuil en in het kader van de handhaving onderzoeken om herkomst te achterhalen.
DGG is voor een gedifferentieerd afvaltarief dat dat goed scheiden en minder afval produceren beloont.

Inwoners en organisaties verleiden tot het gebruik van duurzame energie.

De DGG staat achter de doelstellingen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid van Geldrop-Mierlo. Deze doelstellingen gaan verder dan de landelijke doelen. Geldrop-Mierlo wil graag in 2040 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat alle energie die we gebruiken in Geldrop-Mierlo, duurzaam wordt opgewekt, met behulp van bijvoorbeeld zon, wind en omgevingswarmte. Dat betekent dat we flink moeten versnellen. Dit willen we bereiken door inwoners, organisaties en bedrijven te verleiden bij te dragen aan de verduurzaming van Geldrop-Mierlo.
In samenspraak met inwoners, woningcorporaties, bedrijven, banken, projectontwikkelaars en organisaties op het gebied van duurzaamheid gaan we op zoek naar effectieve en duurzame vormen van financiering. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van Geldrop-Mierlo. Geen dwang maar verandering van onderaf en het direct betrekken van de inwoners. We willen hier zeker niet vooroplopen en afwachten wat er landelijk gebeurt. De discussie hierover is ook landelijk nog niet voorbij.

DGG is voor duurzaamheidsbeleid zonder kostenstijgingen voor de inwoners.
DGG is voor het verleiden van inwoners en buurten om duurzamer energie op te wekken.


Natuur
DGG is voor het behouden of uitbreiden van zoveel mogelijk biodiversiteit. Waar mogelijk ecologisch bermbeheer toepassen. In 2030 hebben we nog maar 5% huishoudelijk restafval en wordt 95% hergebruikt. We streven naar een regionale circulaire economie (hergebruik van producten en materialen). Bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling: klimaatbestendig inrichten.

De DGG is tegen onnodige bomenkap. Wij zijn voor het behoud van bomen waar dat kan, ook al kost dat wat extra geld of moeite. Hetzelfde geldt voor plantsoenen. Wat de DGG betreft stappen we af van het beleid dat we bij groot onderhoud het hele plantsoen leeghalen. Het beleid moet erop gericht zijn om duurzame biodiverse groenvoorzieningen in onze gemeente te realiseren.

In dit kader wil de DGG inwoners stimuleren om mee te doen aan het “groen voor rood beleid”. We willen lokaal beleid ontwikkelen om inwoners te stimuleren hun voor- en achtertuin zoveel mogelijk groen te maken en groen te houden.
DGG is voor natuurlijke bestrijdingsmethoden. Bijvoorbeeld de processierups; deze moet bestreden worden met natuurlijke methoden.

Ook staat de DGG achter het milieuvriendelijk en duurzaam bouwen. Met name het verwerken van materialen die minder belastend zijn voor mens en natuur. Woningen moeten zoveel mogelijk energieneutraal zijn en gebruik maken van moderne technologieën zoals zonnepanelen en aardwarmte.
Toenemend probleem in de woonomgeving is de overlast van straling van gsm- en utms-masten. De gemeente dient terughoudend om te gaan met het plaatsen van dit soort systemen in de woonomgeving en nabij scholen, zolang er nog discussie is over de gevolgen van dit soort straling voor de mens.

Met de groei van de Eindhoven Airport constateren steeds meer inwoners van Geldrop-Mierlo dat het aantal vliegbewegingen boven onze gemeente toeneemt. Dit is een nieuw fenomeen voor onze gemeente en het gemeentebestuur dient hier oog voor te hebben. Om te voorkomen dat er in Geldrop overlast komt, moet de gemeente in overleg met de andere regiogemeenten de plannen van Eindhoven Airport beïnvloeden. Als vierde gemeente in de Brainportregio moeten we hier een vinger in de pap hebben.

DGG is voor behoud van ons groen buitengebied.

Gemeentelijk rioleringsplan

Het gemeentelijk water- en rioleringsplan (het GRP) krijgt een plaats in de Omgevingswet (OW). Naar verwachting vraagt de Omgevingswet een andere manier van werken. Daarmee zal de verhouding en samenwerking tussen gemeente en waterschap veranderen. Het GRP heeft tot een grote professionalisering van de gemeentelijke rioleringszorg geleid. Dat het GRP continu aanpassing behoeft, blijkt wel uit de regelmaat waarmee in onze omgeving woningen en straten blank staan bij hevige regen. Tegelijkertijd bevinden we ons ook in een droogtesituatie. Door klimaatveranderingen hebben we steeds meer met dit soort excessen te maken.
Dit zet de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk. De hevige regenval, langdurige droogte en het toenemend aantal warme dagen uit zich in wateroverlast, wateronderlast en hittestress.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht gemeenten en waterschappen tot het op orde brengen van het watersysteem voor 2027. De KRW richt zich op een ecologische, natuurlijke inrichting van beken met voldoende ruimte en een goede waterkwaliteit.

Hemelwater wordt nog vaak met afvalwater verwerkt via de riolering. Het wordt beperkt gebruikt, vastgehouden en geborgen. Dat maakt dat we piekbuien en droogteperioden nog onvoldoende kunnen opvangen, met overlast en schade tot gevolg. De rekening hiervoor komt terecht bij de woningeigenaren, bedrijven, weg- en gebouwenbeheerders. Door deze opgave nu op te pakken en te combineren met andere opgaven als herontwikkeling of natuurontwikkeling, kunnen in de toekomst kosten bespaard worden.
DGG is voorstander van het “toekomstvast” herzien van het gemeentelijk rioleringsplan om het aan te passen aan de veranderende situatie om ook in de toekomst te garanderen dat de inwoners geen last hebben van wateroverlast in hun straat en woning.

DGG is voor de bestrijding van wateroverlast.
DGG is voor een toekomstbestendig gemeentelijk rioleringsplan.
Woningcorporaties moeten duurzaam presteren
De DGG wil dat alle in Geldrop-Mierlo actieve woningcorporaties hun woningen verduurzamen door ze naar energielabel A te brengen. Dit moet opgenomen worden in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Jaarlijks moet er een overzicht komen van de aantallen en klassen van de woningen van de diverse corporaties in Geldrop-Mierlo. Dit overzicht moet in de raad besproken worden.

DGG is voor de verduurzaming van huurwoningen.

Dierenwelzijn
De DGG is van mening dat het begrip dierenwelzijn op de agenda van een van onze wethouders hoort te staan. Dieren hebben ook recht op een goed bestaan en moeten op de zorg van de overheid kunnen rekenen. Een constructieve samenwerking vanuit de gemeente met organisaties die opkomen voor het welzijn van dieren, zoals de Dierenbescherming en de Dierenambulance, is voor de DGG vanzelfsprekend.
Ook is de DGG van mening dat er meer gedaan moet worden om dieren te beschermen door ruime voorlichting en informatie over kwetsbaarheid van de diersoorten in onze gemeente te bieden aan onze inwoners.
Wat de DGG betreft worden honden-uitlaatroutes uitgebreid en vooral beter gefaciliteerd om het fenomeen van loslopende honden, die vaak voor verstoring zorgen voor overige dieren, afdoende te reguleren. Het inrichten van meer losloop-gebieden enerzijds en anderzijds een strakkere controle op loslopende honden draagt hier zeker aan bij.

De DGG is voor meer en betere samenwerking vanuit de gemeente met dierenwelzijnsorganisaties.