Democratisch besturen door de ogen van de inwoners.
Inspraak en participatie als recht voor iedere inwoner!
Serieus luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben.

Klik hier voor het complete programma van de DGG


Door de ogen van de inwoners
De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken die gelooft in het eigen kunnen van haar inwoners om, zelf of samen, structureel het optimale te bereiken. Dan ontstaat er een klimaat waarin zaken tot bloei komen en waarin mensen vooruit kunnen. Geldrop-Mierlo is een prettige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken. Die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.

DGG is voor inspraak en participatie bij alle besluiten.
DGG is voor een inwonervriendelijke gemeente die er voor de inwoners uit haalt wat erin zit.
DGG is voor een transparante gemeente
DGG is voor betrokkenheid van de inwoners
DGG is voor een prettig leefklimaat in onze gemeente
DGG is voor het serieus luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben
DGG is voor participatie en inspraak als een recht van de inwoners
DGG is voor inspraak een participatie bij alle projecten voor alle inwoners
DGG is voor helder communicatie naar de inwoners


Frans Stravers
Lijsttrekker van de DGG

"DGG is een puur lokale partij zonder last of ruggespraak met landelijk beleid. We richten ons voor 100% op de inwoners van Geldrop-Mierlo."

Democratisch besturen met en voor de inwoners van onze gemeente.

De DGG wil onze gemeente blijven ontwikkelen. De DGG is en blijft voor de zelfstandigheid van Geldrop-Mierlo. Onze gemeente is krachtig en gezond genoeg om alles wat er op de gemeente af komt aan te kunnen.
Geldrop-Mierlo ligt in de groene long tussen de steden Eindhoven en Helmond. Een gebied, Dommelvallei, dat bestaat uit kernen/gemeenschappen met een eigen identiteit (dorps, bourgondisch, grote gemeenschapszin) en veel voorzieningen. Daarnaast wordt Geldrop-Mierlo gekenmerkt door ondernemerschap, bedrijvigheid en een bloeiend verenigingsleven. En het heeft een rijke cultuurhistorie en een sterk ontwikkelde vrijetijdseconomie. Er ís behoefte aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat om nieuwe bedrijven en (talentvolle) medewerkers aan te trekke
n.

Om als zelfstandige gemeente nu en in de toekomst voor inwoners, verenigingen en ondernemers publieke diensten te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk strategische allianties aan te gaan. Niet alleen met de inwoners en ondernemers, maar ook met andere gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties.
De gemeenteraad staat te ver af van de inwoners. De afgelopen jaren heeft de raad slechts schoorvoetend actie ondernomen om de gemeenteraad dichter bij de burger te brengen. De DGG is altijd sterk voorstander geweest van maatregelen om de raad dichter bij de burger te brengen. De DGG blijft er voorstander van om inwoners uit te nodigen en hen als gasten van de raad te ontvangen en zo te laten zien hoe de gemeenteraad werkt. Ook is de DGG voorstander van het actief uitnodigen van betrokkenen, als agendapunten van de raad hier aanleiding toe geven.

Inspraak als basis voor interactief beleid
Door zaken te beoordelen met de blik van de betrokken burger, kan de gemeente beter inspelen op de wensen van die burger en een beleid voeren dat past bij die burger. Daar snijdt het mes aan twee kanten: de eigenheid van de buurt en van de gemeente wordt versterkt. Aan de andere kant, heeft de burger niet het idee, overgeleverd te zijn aan de arrogantie van de uitvoerende macht, die bepaalt wat er in de directe omgeving van die burger gebeurt.

De politiek moet openstaan voor de mening en de gevoelens van de burger. De informatie die
hierbij naar voren komt, hoort terug te komen in partijprogramma’s en uiteindelijk in het programma van de gemeenteraad. Daarnaast moeten partijen gemakkelijker aanspreekbaar zijn voor de burger. Ook tijdens formele bijeenkomsten moeten we dichter bij de burger zijn. Wat de DGG betreft, gaat de raad minstens twee keer per jaar de wijken in. Tijdens deze bijeenkomsten moeten inwoners in de gelegenheid gesteld worden om hun mening te ventileren over hun wijk.

De DGG vindt dat inspraak hebben een recht van de inwoners is en inspraak geven een plicht van het college van B & W.
Inwoners moeten door het burgerinitiatief kunnen aangeven waarover zij inspraak willen hebben. Bovendien kunnen zij hiermee dwingend aangeven waar de gemeenteraad het over zou moeten hebben.

De DGG zal in gesprek blijven met individuele inwoners, verenigingen en instellingen in Geldrop-Mierlo. De zaken die in deze gesprekken aan de orde komen, zullen het uitgangspunt vormen voor het programma en de politiek van de DGG. Daarnaast zal de DGG doorgaan met organiseren van thema-avonden waarbij inwoners gevraagd zal worden om hun mening te geven over actuele politieke thema’s
.
Transparante en dienstbare overheid
Om het vertrouwen van de inwoners te vergroten moet het gemeentebestuur transparant en integer zijn. Behandeling van onderwerpen is steeds zo veel mogelijk openbaar en alle informatie is voor inwoners in te zien via een digitaal kanaal.
Met name de raad heeft hier nog veel te verbeteren. De stukken van de raad moeten veel beter toegankelijk worden. Inspraakmomenten en -procedures moeten veel directer te vinden zijn. Vanuit de raad (taak voor de griffie) moeten inwoners uitgenodigd worden als er onderwerpen aan de orde zijn, die hen raken.

De gemeentelijke organisatie moet in de ogen van de DGG meer als een servicebedrijf gaan functioneren. De organisatie moet klantvriendelijk zijn en continu werken aan het verbeteren van de communicatie naar haar klanten, de inwoners. Kortom, de gemeentelijke organisatie moet met gebruikmaking van alle moderne (digitale) hulpmiddelen optimaal functioneren. Haal er voor de inwoners uit wat erin zit!